Om

Om

Utveckling i fokus, ett steg i taget

Adonia Omsorgsverksamhet

Adonia har flera olika boendeformer för att det ska passa just den individen ni söker boende för. Vi samarbetar tätt med de vi får uppdrag av för att kunna erbjuda rätt boende, stöd, behandling, utveckling eller utredning. Detta för att kunna ge stöd till människor med varierande behov.

Adonias Bemanningsverksamhet

Adonia har flera olika professioner knutna till sig, framför allt inom vård- och omsorgssektorn, för att kunna ge din arbetsplats det stöd just den behöver. Utöver regelrätt bemanning kan Adonia också erbjuda punktinsatser ex när det kommer till utredningar kring specifika individer.

Adonia har även kapacitet och förutsättningar att ge stöd till arbetsplatser som är i behov av utveckling utifrån systemteoretiska grundantaganden eller har behov av att få en bättre arbetsmiljö för sina anställda.

Adonias mål

Att följa de lagar och regler som gäller för samtliga boendeformer och ha rutiner och styrsystem för detta

Att i alla uppdrag jobba för att de människor vi hjälper ska bli självständiga

Att ha en god standard i våra lägenheter

Att ha ett hållbart arbetssätt

Att ha kompletta boendelösningar

Att ha nöjda kunder

Vi tror på att hjälpa varandra

Företaget Adonia startade med en önskan att göra världen lite bättre. I grunden fanns en övertygelse om alla människors lika värde och rätten till ett gott liv.  

Gustav Bobeck och Gabriel Johnsson såg att mottagandet av ensamkommande unga flyktingar skulle kunna göras mycket bättre, och insåg att de kunde bidra till en lösning. Från det engagemanget har verksamheten nu vuxit till att inrymma så mycket mer. Viljan att få situationer till nåt bättre genomsyrar hela verksamheten, tack vare medarbetare som delar grundarnas engagemang och ansvarskänsla. 

Vi ser individens drömmar och behov

Den erfarenhet och kunskap som Adonia samlat genom åren lägger idag grunden för Adonias arbete. Vilken sorts insats det än handlar om arbetar personalen på Adonia alltid professionellt, genomtänkt, systematiskt och långsiktigt hållbart. 

Adonia möter varje människa som en unik individ med en helt egen livshistoria, med unika drömmar och behov.

Ramavtal

 • Konsulentstödd familjehemsvård SKL
 • Stödboende SKL
 • Konsulentstödd familjehemsvård Vänersborg
 • Skyddat boende Vänersborg
 • Konsulentstödd familjehemsvård Trollhättan
 • Skyddat boende Trollhättan
 • Boende med stöd och boende utan stöd Stenungssund
 • Boende med stöd och boende utan stöd Orust
 • Boende med stöd och boende utan stöd Tjörn
 • Boende med stöd och boende utan stöd Lilla Edet
 • Boende med stöd och boende utan stöd Ale
 • Boende med stöd och boende utan stöd Kungälv
 • Boende jour/akut, stöd/habilitering, tränings/referenslägenhet Göteborg med kranskommuner
 • Stödboende Göteborg
 • Boende jour/akut, stöd/habilitering, tränings/referenslägenhet Mölndal
 • Boende för ensamkommande Mölndal

Kompetens, metoder och verktyg

Adonias medarbetare är välutbildade inom socialt arbete och kring psykisk ohälsa. Dessutom finns kompletterande specialkompetenser som kan sättas in där de behövs.

I arbetsgrupperna har Adonia personal med utbildning och/eller erfarenhet av arbete med våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, skyddat boende, arbete med familjer samt ångestproblematik, självskadebeteende, ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser.

Det finns även goda grundkunskaper i systemteori och på det erfarenhet av handläggning inom SoL och LVU samt erfarenhet av chefspositioner inom socialtjänstens område.

Flera av personalen är utbildade och kan genomföra bedömningar enligt etablerade metoder såsom till exempel ”FREDA” och ”PATRIARK”. Även utbilda inom detsamma. 

Adonia har även en barnkurator som bevakar barnens utveckling och rättigheter.

Språklig kompetens:

 • Svenska
 • Engelska
 • Finska
 • Farsi/dari
 • Somaliska
 • Tigrinja

Har du frågor om boendeformer eller lägenheter? 

Adonia har lösningar för olika behov

Akut boende

Akut boende är en tillfällig lösning för familjer, par och ensamstående som är i behov av en snabb placering. 

Boende med stöd

Boende med stöd innefattar ett boende med en långsiktig planering.

Boende med stöd och behandling

Boende som bedrivs utifrån HVB-liknande förutsättningar.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till familjer, par och ensamstående som enbart behöver ett tillfälligt boende.

Familjehem

Familjehem är ett boende i en familj både för barn och vuxna som behöver stöd och omsorg hela dygnet.

Kvinnojour

Kvinnojour är ett jourboende för kvinnor i behov av akut skydd och boende.

Skyddat boende

Skyddat boende är utformat för individer och familjer som behöver en fristad med skydd mot hot och våld.

Stödboende

Stödboende är insatsformen för ungdomar i ålder 16-21 som behöver ett eget boende med stöd för att ta steget ut i vuxenvärlden.