Öppenvård och behandling

Öppenvård och behandling

Adonia erbjuder öppenvård inom samtliga typer av boenden

Adonia erbjuder öppenvård inom samtliga typer av boenden. Våra behandlare har en bred kompetens inom socialt behandlingsarbete.

Adonia kan erbjuda familjebehandling, vård och behandling för både barn, unga vuxna och vuxna både gällande psykosociala svårigheter som ångest eller suicidtankar till missbruksvård.  Även föräldrautbildningar för föräldrar boende hos oss eller till föräldrar vars ungdomar bor i vårt stödboende.

Adonia erbjuder även kontaktpersoner som utför de uppdrag som enskilda personer får i bistånd av socialtjänsten.

Vår personals kompetens

Vår personal har utbildning och kan erbjuda behandling utifrån metoder som:

 • ASI, standardiserad bedömningsmetod i intervjuform avsedd för utredning missbruks- och beroende
 • Alkohol- och drogterapi, återfallsprevention
 • Repulse; arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter
 • MI; Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser
 • CPU; Cannabisprogram för ungdomar
 • HAP; Haschavvänjningsprogrammet
 • ACT; Acceptance and Commitment ­ Therapy, prevention av stress och psykisk ohälsa
 • Tejping; visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade figurer
 • Connect; anknytningsbaserat program som bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns utveckling
 • KBT; kognetiv beteendeterapi utifrån depression, ångest, tvångsproblematik, trauma
 • Suicidprevention
 • Active parenting, manualbaserat föräldraprogram
 • Strategi; grundkurs för föräldrar till barn med ADHD
 • LFT; ledarskapsträning för tonårsföräldrar

Adonia kan även utföra kontaktpersonsuppdrag. Med Adonia omsorgs engagemang för andra människor erbjuder vi möjlighet för den enskilde individen att få träffa andra personer än dem de har runt sig för att bryta social isolering samt skapa en större delaktighet i samhällslivet. Detta genom att träffas, ta en promenad, gå och fika, besöka olika platser eller ta ett biobesök.

Adonia erbjuder denna stödfunktion för att alla människor ska ges samma rätt till delaktighet i samhället. Adonia ser det värdefulla i att bygga upp en förtroendefull relation och möjliggör för en meningsfull vardag genom att utföra den beviljade insatsen.

De som bor inom Adonias regi kan ha varierande problematik. Därför vill vi kunna erbjuda behandling som finns nära till hands. Våra behandlare har lång erfarenhet från öppenvård inom kommunal regi och inom barn- och ungddomspsykiatrin.